การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เจียงฮายเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒธรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.chiangraigames.com และขอให้ส่งใบสมัครได้ที่ทาง Fax:052-029212 , Line id:kai7417 หรือ E-mail:chiangrai@mots.go.th ผู้ที่สมัครก่อนได้ก่อน โดยให้สิทธิ์ผู้จองล่วงหน้า โดยพิจารณาจากวันที่ได้รับใบสมัคร รับจำนวนจำกัดเพียงเที่ยวละ 9 ท่าน

2. สำหรับวันเดินทาง ผู้ที่ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ และสงวนสิทธิให้กับผู้ที่ลงชื่อสมัครลำดับถัดไป

3. ในวันเดินทางให้มาพบกันที่จุดนัดหมายเดินทาง ก่อนเวลา 08.30 น. และให้นำบัตรประจำตัวนักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ (AD Card) พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงตน โดยขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มี AD CARD เท่านั้น

4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ที่ www.chiangraigames.com , www.cots.go.th หรือ โทรสอบถามได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทร 052-029211

5. การตัดสินชี้ขาดเป็นอำนาจของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

6. ก่อนวันเดินทาง 2 วัน กรุณาแจ้ง ยืนยันการใช้สิทธิ์การจอง โดยโทรแจ้งระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 16.00 น. โทร 052-029211 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

7. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. รายการนำเที่ยวไม่รวมอาหาร ของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และค่าใช้จ่ายอื่นใดตลอดการเดินทาง โดยท่านสามารถหาซื้ออาหารกลางวันได้ตามแหล่งชุมชน

9. รับจำนวนจำกัดเพียงเที่ยวละ 9 ท่าน เท่านั้น และลงทะเบียนก่อนได้สิทธิก่อน โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

10. ให้สิทธิ 1 ท่าน สามารถเลือกได้ 1 เส้นทาง และ 1 วัน เท่านั้น