ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอุปกรณ์สนับสนุน สำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง