ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ