ประกาศจังวหัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูงค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)