ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้จังหวัดเชียงรายเป็น พื้นที่เฝ้าระวัง