ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง