สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย