สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย