สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย