สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย