ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการอบรม ?เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind)? กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเชิงเสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง