แนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย