มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดฯ ของรัฐบาล (ไวรัสโควิด - 19)