ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จุดบริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย