หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19