ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย