คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))จังหวัดเชียงราย