ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 4 ฉบับ