ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 21 เรื่อง ผ่อนคลายมาตราการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย