ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา