การเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางในพื้นที่ชายแดนของคนไทย