ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 35 เรื่อง กำหนดมาตรการขนส่งสินค้าตามช่องทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในพื้นที่อำเภอแม่สาย