คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 22/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการสำหรับยานพาหนะประเภทรถตู้สัญชาติเมียนมา เข้ามารับสินค้า ภายในเขตอำเภอแม่สาย