คณะผู้บริหาร
นายเสริฐ ไชยยานันตา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิภาวี ลีไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ