คณะผู้บริหาร
ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิภาวี ลีไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ