กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
นางสาวมณฑา กิติมา
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
นางสาวรัชนก ใจกันทา
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
เจ้าหน้าที่งานนิติการ
นางสาววรรณิศา ศรียันต์
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว