• เปิดดู
    1,877
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดให้บริการรักษาแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ให้บริการดูแล รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพ แก่นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-917563

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::