คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 6/2564 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

- งดการออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้าชนโค และไพ่ผ่องไทย

- ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยกเว้นแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและต้องเป็นแรงงานที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายในกิจการประเภทขนส่งสินค้า และกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานจะต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  โดยวิธี RT - PCR หรือการตรวจตัวอย่างแบบรวมน้ำลาย (Pooled saliva) กลุ่มละ 5 คน ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

- ห้ามมีการชุมนุมการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

- ให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ เปิดทำการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย โทร. 053-177337