สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

https://secretary.mots.go.th/news_view.php?nid=3212