ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1250 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
          เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
          โดยศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ จะเป็น Operation Center สำหรับใช้ในการบัญชาการ วางแผน เชื่อมโยงนโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันของจังหวัด ที่มีการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ มณฑลทหารบกที่ 37/ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย/ที่ทำการปกครองจังหวัด/ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานละ 2 คน ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจะสิ้นสุด