ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบท้ายนี้