การเมือง/การปกครอง

การเมืองการปกครอง
2.1 หน่วยการปกครอง
จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น
- ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 27 หน่วยงาน
- ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 85 หน่วยงาน

ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่นได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 25 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 120 แห่ง
- อำเภอ 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,738 หมู่บ้าน
2.2 ประชากร ประชากร ณ ปี 2549 รวมทั้งสิ้น 1,003,174 คน เป็นชาย 499,844 คน หญิง 503,330 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองมีจำนวน 141,245 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภอพานมีจำนวน 120,887 คน และอำเภอเทิงมีจำนวน 77,818 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอแม่สาย 208.74 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อำเภอเวียงชัย 146.82 คน/ตร.กม. และอำเภอพาน 118.17 คน/ตร.กม.

fafabets สล็อตออนไลน์ เว็บ fafabets