ดาวน์โหลดข้อมูล
find_in_page    ทดสอบหัวข้อ (18 เมษายน 2567)
find_in_page    แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (27 มีนาคม 2567)
find_in_page    แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว สีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    05 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (ASEAN Tourism Strategic Plan) (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2564 - 2565 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)​ (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนการปฎิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 2564 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    สรุปสาระสำคัญของปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม 2561 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ-ในราชกิจจานุเบกษา 2564 -2565 (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (18 มีนาคม 2565)
find_in_page    ฟอร์มเพิ่มสถานที่สุขภาพและความงาม (29 มกราคม 2561)
find_in_page    ฟอรฺมเพิ่มสถานที่แนวประวัติศาสตร์ (29 มกราคม 2561)
find_in_page    ฟอร์มเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว (29 มกราคม 2561)
find_in_page    ฟอร์มเพิ่มสถาที่ขายของฝากและของที่ระลึก (29 มกราคม 2561)
find_in_page    ฟอร์มเพิ่มร้านอาหาร (29 มกราคม 2561)
find_in_page    ฟอร์มเพิ่มที่พัก (29 มกราคม 2561)
find_in_page    มาตรฐานการท่องเที่ยว (25 มกราคม 2561)
find_in_page    แผนปฏิบัติการ 4ปี (ท่องเที่ยว) ปี52-55 (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว จ.เชียงราย ปี52-56 (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ยุทธศาสตร์กีฬา จ.เชียงราย ปี50 - 54 (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ข้อมูลจังหวัดเชียงราย (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ข้อมูล GIS แหล่งกิจกรรมนันทนาการ จ.เชียงราย (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ข้อมูลโรงแรมที่พัก (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ข้อมูลร้านอาหาร (25 มกราคม 2561)
find_in_page    3 (25 มกราคม 2561)
find_in_page    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (25 มกราคม 2561)

fafabets สล็อตออนไลน์ เว็บ fafabets