ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG SCX๘๒๔๐NA หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร.ถอ-๕๘๐๐๔-ชร