ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๒ จุดบริการ คือ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย