ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ Network ยี่ห้อ Ricoh รุ่น C๒๕๐๕F เลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร พล-๕๗๐๐๑-ชร และ เครื่องโทรสาร Canon MF๔๕๕๐D เลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร.พล ๕๖๐๐๑-ชร เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๒ จุดบริการ คือ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย