กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย แอ่นฟ้า
ประธานเจ้าหน้าที่พลศึกษา (เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่สาย)
นายอนุพล ดอนชัย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมือง
นายภาณวิชญ์ จอมคำ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
นายชวลิต วงศ์จันสุ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงของ
นายพิศิษฐ์ จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่จัน
นายบรรหาร ราชคม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงแสน
นายขจรศักดิ์ จอมจักร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ลาว
นายกิตติพงษ์ สมปาน
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเทิง
นายอัฐพล เพ็ชรสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
นายสันติกุล วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอขุนตาล
นายธนกฤต ชัยมงคล
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอป่าแดด
นายเอกชัย แก้วประภา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่สรวย
นายพรเลิศ โยดี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงชัย
นายศราวุธ ตาวิยะ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพาน
นายประสิทธิ์ชัย อ้นกลิ้ง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอดอยหลวง
นายพิพัฒน์ เฉลิมเลี่ยมทอง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง