กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวศรินญา วิชัยปะ
เจ้าหน้าที่สถิติ