ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1324 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งาน MFU Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด สมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
          เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ร่วมงาน MFU Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด สมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร E- Park ตึก M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด
          ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าผู้ประกอบการสมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นย้ำความสำคัญ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,นิทรรศการ 25 ปี มฟล. วิชาการ ,Exclusive Talk นโยบายการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ,Exhibition ชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ ,Seminar สมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสุขภาพ ,Workshop การพัฒนาโกโก้จากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ความงามและการบำรุงผิว ,Business Consulting "จุดประกายความคิด เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม" บริการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาด้านธุรกิจและต้องการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
          การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ 25 ปี และเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานยึดตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่า สร้างคน’ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม นอกจากจะเป็นการฉลอง 25 ปีของการก่อตั้งแล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องการที่จะนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่มีการส่งเสริมเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ของคณาจารย์และนักศึกษาออกสู่สายตาของประชาชนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ที่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนความเป็นประชาชนในท้องถิ่น อีกด้วย