ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการส่งเสริมอาชีพเพื่อการท่องเที่ยว


 

 

 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
     เวลา 08.30 - 15.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมอาชีพเพื่อการท่องเที่ยว ณ หอประชุมบ้านแม่ยางมิ้น (ชุมชนปกาเกอญอ) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นเนล ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้คัดเลือกชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านห้วยชมภู ชุมชนบ้านลอจอ ชุมชนบ้านแม่จันใต้ ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ตำบลท่าก๊อ ชุมชนบ้านห้วยมะแกง ตำบลป่าแดด ชุมชนบ้านอายิโก๊ะ ชุมชนบ้านแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ และที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการต่อไปในอนาคต