ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 37 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี

ด้วย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เชียงราย โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

***ตำแหน่งที่รับสมัคร***

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราจ้าง 13,000 บาทต่อเดือน (เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567)

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

จัดทำเอกสารด้านการเงินและบัญชี, งบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณจังหวัด, งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และงบประมาณกรมพลศึกษา เบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS จัดเก็บเอกสารด้านการเงินและบัญชี และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

***คุณสมบัติทั่วไป***

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

4. ไม่ประพฤติตนอันเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีงามทั้งกาย วาจา และใจ

5. หากผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้

6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

8. มีจิตอาสา รักการบริการ พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

9. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

***คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง***

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

3. มีความสามารถด้านงานการเงินและบัญชี

4. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินและบัญชี

***สถานที่และเวลาปฏิบัติงาน***

ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันหยุดราชการในกรณีที่ได้รับมอบหมาย

***สามารถโทรสอบถามได้ที่ 052 029 211 หรือ saraban_chiangrai@mots.go.th***