รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการ

ภายใต้กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลและประสานงานโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ

กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year

จำนวน 2 อัตรา

ปฏิบัติงานระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2564 รวม 9 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 052-029211