การสอบคัดเลือก  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาด้วย

 - ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- สอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint) 60 คะแนน

 - สอบอัตนัย 10 คะแนน

- สอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน

หมายเหตุ  ผู้สอบผ่านการแข่งขันจะต้องได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย หากไม่มาทำการสอบคัดเลือกในวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาในวันดังกล่าวด้วย