บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 9 เดือน  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 และ 2 ตามรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. หากผู้ใดไม่มาตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาแสดงผลการศึกษา, สำเนาปริญญาบัตร, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร, หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี) มาในวันรายงานตัวด้วย