ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประกาศชัยเหนือโควิด เชียงรายเที่ยวได้ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal