ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45

เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทาง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

1.กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แต่ทำงานในจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป

2.กรณีผู้เดินทางทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนคัดกรองในระบบ application ของสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย ณ จุดคัดกรองหรือโรงแรมที่พัก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือ อุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนจำนวนมาก และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองหากมีไข้ ไอ เป็นหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือที่พักทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โทร. 053-177337