คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคอาจสั่งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยวิธีตามที่เห็นสมควร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โทร. 053-177337