คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 7/2563 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้ 

1. การจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ “หลัก” 

- จัดตั้งจุดตรวจ / ค่านตรวจ "หลัก" ในเส้นทางคมนาคมที่เป็น เส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย

- จุดตรวจ / ด่านตรวจ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สำหรับผู้โดยสารสาธารณะโดยเครื่องบิน 

- จุดตรวจ / ด่านตรวจ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น (ปูแกง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ 

- จุดตรวจ / ด่านตรวจ บ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า สำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ 

2. ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจ / ด่านตรวจ จํานวน 3 ผลัด ๆ ละ 20 คน รวม 60 คน/วัน ผลัดละ 8 ชั่วโมงรวม 24 ชั่วโมง  ผลัดแรกเวลา 08.00 น. ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อสม. และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อาทิ ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 20 คน (ยกเว้นจุดตรวจ / ด่านตรวจ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  ให้มีผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ / ด่านตรวจ จำนวน 10 คน) 

 ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หรืองบประมาณอื่น พร้อมทั้งแบ่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง  โดยให้มีหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

- ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง บันทึกทะเบียนรถหากเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น และลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์  โดย QR Code เชียงรายสวัสดี

- สอบถามเหตุผลความจำเป็นสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

- กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองความจำเป็นพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ ในสมุดบันทึกควบคู่กับการตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ของผู้เดินทางที่ทางราชการออกให้ 

- ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ" ของผู้เดินทาง และแนะนำ / ขอความร่วมมือใช้งานระบบแอปพลิเคชัน“ หมอชนะ 

- ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ / ด่านตรวจในสมุดบันทึก 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย โทร. 053-177337