ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ทางเว็บไซต์ http://mots.thaijobjob.com

 

- หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ที่มีรายชื่อเตรียมจัดทำเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ชุด แยกใส่ซองละชุด ประกอบด้วย

  1. ใบสมัครพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่าย 1*1.5 นิ้ว
  2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
  3. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาปชช/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบสมรส และอื่นๆ
  4. แฟ้มสะสมผลงาน

 

- ส่งเอกสารภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทาง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น!

 

- ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://mots.thaijobjob.com/202107/index.php