ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/mots202107/mots202107_5

 

- สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ Zoom Cloud Online Meeting

 

- กำหนดวัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

 

- สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ ให้รีบจัดทำเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

  1. ใบสมัครพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่าย 1*1.5 นิ้ว https://mots.thaijobjob.com/202107/searchA.php?z=4
  2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
  3. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาบัตร ปชช/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบสมรส และอื่นๆ
  4. แฟ้มสะสมผลงาน

 

- ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ชุด ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ท่านสมัครสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น

 

- ที่อยู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ รายละเอียดเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ สามารถดูในประกาศฉบับเต็ม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 https://file.job.thai.com/prakad/mots202107/mots202107_4