ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

เรื่อง แก้ไขข้อมูลระบบ Zoom Cloud Online Meeting ในประกาศกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ 

เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ Zoom Cloud Online Meeting จึงขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าว จากเดิม  Meeting ID 868 6869 9496 Passcode : 80403 แก้ไขเป็น Meeting ID 868 6869 9496 Passcode : 080403